Нормативни акти

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика

 

Сагласност Школске управе Београд да часови у шк. 2021/22. за ученике од 5. до 8. разреда  трају 40 минута

 

Образац ПРМ – ново запошљавање и додатно рано ангажовање код корисника јавних средстава

 

ЗАКОНИ

Закон о основама система образовања и васпитања 2019.

Закон о основном образовању и васпитању 2019.

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду 2021.

Информатор о раду 2020.

Информатор о раду школе 2019/20.

Информатор о раду школе 2018/19.

Информатор о раду школе 2017/18.

Информатор о раду школе 2016/17.

Информатор о раду школе 2015/16.

Информатор о раду школе 2014/15.

Информатор о раду школе 2013/14.

Информатор о раду школе 2012/13.

 

СТАТУТ

Статут Основне школе „Светислав Голубовић Митраљета“

 

ПРАВИЛНИЦИ и ПОСЛОВНИЦИ

Правилник етика и лични интегритет

Правилник о заштити података о личности

Правилник о друштвено-корисном раду

Правила понашања у Основној школи „Светислав Голубовић Митраљета“

Правилник о упису ученика у средњу школу

Правилник о давању  у закуп непокретних ствари у јавној својини

Правилник о испитима у основној школи

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о набавкама  2015.

Правилник о дисциплинској одговорности запослених у ОШ „С.Г.Митраљета“

Правилник о васпитно- дисциплинској одговорности ученика  у ОШ „С.Г.Митраљета“

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које школа организује

Правилник о изменама и допунама Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика yавреме боравка у школи и свих активности којешкола организује

Правилник о раду ОШ „С.Г Митраљета“

 

Пословник о раду наставничког већа ОШ „С.Г. Митраљета“

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о раду школског одбора

 

Кодекс лепог понашања